TUGIKESKUS

Kindluse Kooli tugikeskus on loodud eesmärgiga pakkuda kvaliteetset tuge õpilastele, lapsevanematele ning kooli meeskonnale.
Selle tarbeks teevad tugikeskuse spetsialistid tihedat koostööd kõikide kaasatud osapooltega.
Kindluse Kooli tugikeskuse moto on “Abi on alati olemas”.


Hele-Riin Rebase
Tugikeskuse juht
hele-riin.rebase@kindlusekool.ee
telefon: 58181538

 

TÖÖÜLESANDED

 • vastutab tugikeskuse arendamise ning selle töö korraldamise eest

 • toetab õpilasi, peresid ja koolimeeskonda

 • planeerib, arendab, toetab ning juhib tugispetsialistide meeskonda

 • kaardistab erinevate tugiteenuste pakkujaid ning loob nendega koostöösuhte, et tagada vajalikud tugiteenused õpilastele

 • kaardistab koostöös pedagoogilise meeskonnaga haridusliku erivajadusega õpilasi ning nende vajadusi

 • loob vajaduse ilmnemisel koostöövõrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ning osaleb koostöövõrgustiku töös


Katri Viitpoom
kooli
psühholoog


Evelin Ergma
koolipsühholoog

TÖÖÜLESANDED

 • hindab õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid

 • nõustab õpilaste isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul

 • nõustab õpetajaid õpilaste käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ja toetava õpikeskkonna loomisel

 • nõustab lapsevanemat õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel

 • osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus


Gärol Lepik
eripedagoog


SIIN VÕIKS OLLA SINU NIMI
Tule meile tööle!
eripedagoog

TÖÖÜLESANDED

 • hindab õpilase arengu- ja õpioskuste taset

 • selgitab välja õpilase arengut mõjutavad ja takistavad tegurid ning toe vajaduse

 • toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides

 • analüüsib dünaamika ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust 

 • informeerib õpilase vanemaid ja vajadusel nõustab õppetööga toimetuleku toetamise osas

 • osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus


Marttina Kallaste
sotsiaalpedagoog

TÖÖÜLESANDED

 • toetab kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemisvõimet ja toimetulekut läbi last ümbritseva võrgustiku

 • kaardistab koostöös õpilase, tugimeeskonna, pedagoogiline meeskond ja lapsevanematega sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavaid probleeme ning nende ennetus- ja lahenduslikes tegevustes osalemine

 • osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus

 • kujundab ja toetab õpilase suhtlemisoskuste ja sotsiaalsete pädevuste kujunemist

 • hindab õpilase sotsiaalseid oskuseid ning analüüsib eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid