Projekt CLIMENTRE

Erasmus lühiajaline projekt CLIMENTRE

Projekti eesmärk on tõsta I ja II kooliastme kliimateadlikkust ning õhutada õpilasi ettevõtlikkusele läbi kliimat toetavate ürituste korraldamise ja läbiviimise. Koostöös partneritega Kreekast ja Türgist valmib veebiplatvorm, kus on juhised 12 kliimaprobleemide erinevaid aspekte rõhutava teemapäeva korraldamiseks ning ideed ja alused õpilastele, kes ise tahaksid algatada pisikesi projekte ning ellu viia kliimat toetavaid algatusi. Kindluse Kool on projekti  juhtpartner,  projekti rakendumist koordineerib õppejuht Egle Hollman, ainealaselt panustab loodusainete õpetaja Geidi Mitt. Erinevate tegevuste organiseerimisel on kaasatud Merike Randmaa, Johanna Jaanovits ja Andra Päärma. Päevade piloteerimises ja nende koostamiseks sisendi saamiseks kaasatakse vastava vanuseastme õpetajaid ja mentoreid.