Kodutööd

     1.Meie jaoks on oluline, et õpilane koolis aktiivselt õpiks. 

Oleme õppetöö organiseerinud nii, et õpilasel oleks võimalus terve koolipäeva aktiivselt töötada (eesmärkide seadmine, puhkepauside varieeruvus ja erinevad tegevused puhkepauside ajal jne).

     2. Õpilase arengu jälgimine ja toetamine.

Koolis jälgib õpetaja lapse arengut ja tegevusi, mis annab võimaluse koheseks sekkumiseks ja toetamiseks. Õpilasele annab see kindlustunde ning võimaluse õpetajalt või kaasõpilaselt abi küsida, võimaluse proovida ja eksida, kuid pingutada.  

     3. Töö- ja puhkeaja rakendamine.

Peame oluliseks, et õpilane saab pärast koolipäeva puhata. Sellisel juhul jääb alles oluline koolirõõm ning kooli tulemise tahe. Lisaks saab õpilane kodus teha tegevusi, mis on perekonnale tähtsad, ning ei pea muretsema kodutööde mitte tegemise pärast.

    4. Kooli ja kodu vaheliste heade suhete loomine.

Oleme läbi e-päeviku ning õpilaspäeviku teada andnud kuu teema ja saavutamist vajavad õpitulemused, eesmärgid. Õpilane analüüsib päevikus seatud tulemuste ja eesmärkide täitmist. Välja kirjutatud tulemused ja harjutamist vajavad teemad, annavad võimaluse õpilasel kodus õpitulemuste saavutamiseks harjutada. Läbi tagasisidestamise on kodus ülevaade õpilase tegemistest. Siinkohal on lihtsam ka vanemaid appi paluda.

     5. Võimalus osaleda huvihariduses. 

Meie eesmärk on õpilaste koduse koormuse vähendamine ning võimaluse loomine osaleda huvihariduses. Seal saab õpilane omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud alal. Huvipõhises õppes osalemine on oluline elukestva õppe seisukohalt.

    6. Kodutööde andmise eesmärk. 

Uuringud on näidanud, et kodutööde kvaliteet mõjutab õppija pingutust ning motivatsiooni kodutööde tegemisel (Trautwein & Lüdtke, 2009). Kui kodune ülesanne ei paku huvi ega esita õppijale parajat väljakutset ning seda tehakse kohusetundest, heakskiidu saavutamise nimel või karistuse hirmus, siis ei toeta see ka õppimist. 

Õppimise, sh koduse õppimise juures on oluline, kuidas seda õppija poolt mõtestatakse ja eesmärgistatakse. Koduse õppimise puhul on iseäranis oluline, et õpilane õpiks endale ise õpieesmärke seadma. Et kodune töö toetaks õppimist, peab see tulenema õppija vajadustest ning lähtuma õpilaste õpioskuste tasemest. Seetõttu on kodutööd antud kindla eesmärgiga.

  • Uudishimu tekitamine, huvi toetamine – eeltööga õppetegevusse sisenemine. Õpilane otsib ja uurib käsitletava teema kohta iseseisvalt infot. Lisaks pikemaajalised projektid.

  • Konkreetse oskuse arendamisele suunatud. Õpilane teab, millist õpitulemust on vaja harjutada ning ta teeb seda. Siia alla kuulub ka ettevalmistus kokkuvõtvateks töödeks, mõni pikaajaline ülesanne, millel on eesmärk ja sisu (näiteks juturaamatu lugemine ja tagasisidestamine).

  • Teadmiste ja oskuste omavaheline rakendamine. Õpilasel on võimalus iseseisvalt mõteldes ja tegutsedes luua linke ja seoseid, leida seoseid igapäevaelust.

  • Individuaalsed kodutööd, mis võivad olla mõneks võistluseks ette valmistamised, kooliürituste ettevalmistamine, lõpetamata jäänud oluliste tööde lõpetamine.

  • Koostööoskuste arendamine. Õpilane kaasab tegemistesse oma pereliikmeid või sõpru, või töötab koostöös mõne koolikaaslasega.