Kujundav hindamine

Kindluse Koolis oleme valinud õpilastele õppetöö tagasisidestamiseks kujundava hindamise

I ja II kooliastmes anname õpilasele sõnalist tagasisidet ning III kooliastmes kombineerime numbrilise ja sõnalise tagasiside. 

Tagasiside andmine on Kindluse Koolis  kogu õppeprotsessi hõlmav süsteem ja toimub õppetöö käigus pidevalt.

1. Nädala vaade. 

  • Nädala esimeses tunnis, mentortunnis, seab õpilane koostöös õpetajaga alanud nädala õpieesmärgid;

  • Õppetegevuste käigus saab õpilane jooksvalt tagasisidet nii suuliselt kui ka kirjalikult (Stuudium, õpilaspäevik). Tagasisidet annavad õpetaja, õpilane ise ja kaasõpilased; 

  • Nädala lõpus teeb õpilane koostöös õpetajaga kokkuvõtte nädala õpieesmärkide saavutamise kohta. Selle tulemusel tekib tekib õpilasel ülevaade oma hetkeseisu kohta: mis on saavutatud ja mida on veel vaja harjutada; 

  • Õpilase saavutatud tulemused pannakse Stuudiumisse kirja. 

2. Poolaasta vaade. 

  • Õpetaja annab õpilastele ja läbi Stuudiumi vanematele teada poolaasta õpitulemused. 

  • 2021/2022 õppeaastal on Kindluse Koolis 2 poolaastat. Esimese poolaasta tunnistusel tuuakse välja õpilase omandatud ja harjutamist vajavad õpitulemused. Teise poolaasta tunnistusel on kirjas õppeaasta jooksul omandatud õpitulemused. 

3. Õppeaasta vaade. 

  • Õpilane ja õpetaja võrdlevad kogu õppeaasta jooksul õpilase arengut varem saavutatuga. Sellest tekivad õpilase individuaalsed eesmärgid. 

  • Kord aastas toimub õpilase arenguvestlus, kus osalevad õpilane, pereliikmed ja mentor. Arenguvestluse eesmärk on ühises arutelus teha kokkuleppeid õpilase arengu toetamiseks läbi kooli ja kodu koostöö. 

Kindluse Kooli õpilase hindamise kord on välja toodud kooli kodulehel

Viited: