TUGIMEESKOND

Kindluse Kooli tugimeeskond on loodud eesmärgiga pakkuda kvaliteetset tuge õpilastele, lapsevanematele ning kooli meeskonnale.
Selle tarbeks teevad tugikeskuse spetsialistid tihedat koostööd kõikide kaasatud osapooltega.
Kindluse Kooli tugikeskuse moto on “Abi on alati olemas”.

Tugimeeskonna juht

 • toetab õpilasi, peresid ja koolimeeskonda

 • planeerib, arendab, toetab ning juhib tugispetsialistide meeskonda

 • kaardistab erinevate tugiteenuste pakkujaid ning loob nendega koostöösuhte, et tagada vajalikud tugiteenused õpilastele

 • kaardistab koostöös pedagoogilise meeskonnaga haridusliku erivajadusega õpilasi ning nende vajadusi

 • loob vajaduse ilmnemisel koostöövõrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ning osaleb koostöövõrgustiku töös

Psühholoog

 • hindab õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid

 • nõustab õpilaste isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul

 • nõustab õpetajaid õpilaste käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ja toetava õpikeskkonna loomisel

 • nõustab lapsevanemat õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel

 • osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus

Eripedagoog

 • hindab õpilase arengu- ja õpioskuste taset

 • selgitab välja õpilase arengut mõjutavad ja takistavad tegurid ning toe vajaduse

 • toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides

 • analüüsib dünaamika ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust 

 • informeerib õpilase vanemaid ja vajadusel nõustab õppetööga toimetuleku toetamise osas

 • osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus

Sotsiaalpedagoog

 • toetab kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemisvõimet ja toimetulekut läbi last ümbritseva võrgustiku

 • kaardistab koostöös õpilase, tugimeeskonna, pedagoogiline meeskond ja lapsevanematega sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavaid probleeme ning nende ennetus- ja lahenduslikes tegevustes osalemine

 • osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus

 • kujundab ja toetab õpilase suhtlemisoskuste ja sotsiaalsete pädevuste kujunemist

 • hindab õpilase sotsiaalseid oskuseid ning analüüsib eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid