Siin leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele

Kui suur kool on Kindluse Kool?
Kindluse Kool on 9-klassiline ja 4 paralleelklassiga kool. See tähendab, et maksimaalselt õpib meie koolis 900 õpilast. Kuid selleni läheb mitu aastat aega.

Sügisel algab 2020/2021 õppeaasta ning meie koolis alustab kooliteed neli 1. klassi. Lisaks neile tulevad 2. klassi õppima tänased kolm 1. klassi, kes sel õppeaastal on Järveküla Koolis koos meie klassiõpetajatega.  Samuti avame 3.- 6. klassid.

Kus saab näha õppekava?
Eestis kehtestavad riiklikud õppekavad põhi- ja üldkeskhariduse standardi. Riiklikes õppekavades esitatakse õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, hindamise tingimused ja kord ning nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse korraldusele, kooli lõpetamisele ja kooli õppekavale.

Kool koostab õppekava ise, võttes aluseks riikliku õppekava. Kooli õppekava koostades lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid võimalusi.

Kindluse Kooli õppekava avaldame kooli kodulehel kohe pärast selle ametlikku heakskiitu. Täpsustavate küsimustega pöörduda Kindluse Kooli õppejuhi Jüri Käosaare (jyri.kaosaar@kindlusekool.ee) poole.

Kas Kindluse Koolil on ujula? Kuidas on korraldatud ujumistunnid?
Nii nagu Peetri Kooli lapsed ja enamjaolt õpilased Eesti koolides, on meie laste ujumistunnid teises hoones ning meie saame kasutada selleks meist 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel asuvat ujulat, mis on samas majas Järveküla Kooliga. Riiklikult kohustusliku ujumiskursuse läbivad Kindluse Kooli õpilased I kooliastme lõpuks. 

Millal ujumistunnid toimuvad, saame öelda kooliaasta algul, kui oleme Rae valla Spordikeskusega, kes haldab Järveküla Kooliga samas hoones asuvat ujulat ning teiste piirkonna koolidega, ühised lahendused leidnud.

Kas Kindluse Kooli juurde hakkab sõitma koolibuss? Kust saab selle kohta rohkem infot?
Jah, Kindluse Kooli juurde hakkab sõitma koolibuss. Avaldame täpsemat infot jooksvalt, kui vallavalitsus meid edasisest teavitab.

Kas Kindluse Koolis pannakse hindeid?
Kindluse Koolis kasutame vastavalt põhikooli riiklikule õppekavale 1.- 6. klassis kirjeldavat sõnalist hindamist. Seda õppimist ja õppijat toetavat lähenemist rakendavad Kindluse Kooli õpetajad juba sel õppeaastal 1. klassides. See tähendab, et õpilane ei saa numbrilisi hindeid 1 – 5 ega tähtsüsteemis olevaid hindeid A – F. Laps saab õigeaegset ning hinnangutevaba sõnalist tagasisidet. 

Kuidas ma tean, kuidas minu lapsel koolis õppimises läheb (kui hindeid ei ole)?
Õpilasel on teada õpitulemused, milleni on vaja jõuda. Need on kirjas õpilase päevikus ja e-päevikus (meie kasutame Stuudiumit). Õpetaja annab õpilasele tagasisidet, mis on õigeaegne ja hinnanguvaba. Seal kajastub, millises osas on õpilasel õppe eesmärgid juba saavutatud ja mida teha, et astuda järgmine samm. Tagasisidet näeb lapsevanem e-päevikust (Stuudiumist) ning lapse töövahenditest, lisaks on olulisel kohal vestlused. 

Kas Kindluse Koolis on koolivorm?
Kindluse Koolis on koolivorm. Meie plaan on luua mitmekesine valik erinevatest koolivormi osadest (polosärk, pusa, kampsun, T-särk jt), et oleks valikuvōimalusi ja ruumi isikupäraks.

Koolivorm loob ühtsus- ja ühtekuuluvustunde. Koolivorm aitab vähendada ökoloogilist jalajälge, sest kanname kvaliteetseid riideid väiksemas mahus. Koolivorm vähendab stressi ja hoiab kokku aega: puudub vajadus osta erinevaid/uusi riideid ning pidevalt mōelda, mida selga panna. 

Mis kallak on Kindluse Koolil?
Kindluse Kool on 9-klassiline üldhariduskool, mis tagab kvaliteetse põhihariduse, valmistades noored ette edasisteks õpinguteks ja annab oskused toimimaks täisväärtusliku ühiskonna liikmena. Kindluse Kooli kallakuks on õppijakeskne lähenemine ja tema vajaduste arvestamine igapäevases töös, lisaks tänu mentordamisele ja valikainetele, mis lubavad õpilased oma “kallaku” ise kokku panna.

Kas õpilane saab õppida 1. klassis valitud valikainet kuni põhikooli lõpuni?
Valikaine mõte on pakkuda õpilasele erinevaid teemasid ja valdkondi, mida ta saab katsetada, uurida ja tundma õppida. On variant, et mõni valikaine kulgeb läbi mitme aasta ning kui selles osalevad samad õpilased, on võimalik ainet ka vastavalt arendada. Samas, kui õpilane leiab endale huvipakkuva ala varakult – seda ka läbi meie poolt pakutavate valikainete – saab ta süvendatult alaga tegeleda huvihariduses osaledes.

Kui suured on klassid?
Ühes klassis õppivate laste ülempiiriks on 24 õpilast.

Kuidas saab Kindluse Kooli registreerida?
Kindluse Koolis saab 2020/2021 alustada õppimist 1.- 6. klassis.

Ajakava kooli registeerimiseks:

Kuni 31. maini saab esitada koolikohataotlusi Kindluse Kooli 1.-6. klassidesse. Eraldi avaldust praegusest koolist lahkumise kohta esitada ei tule.

Kooli astumise taotlus  tuleb esitada Rae valla haridusteenuste haldamise süsteem Arno kaudu.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord: Rae vallavalitsuse määrus nr 18
https://kindlusekool.ee/kooli-vastuvott/

Millal saab valmis koolimaja?
Kool valmib kolmes etapis:

I etapp: 1. septembril on valmis algklasside maja ja juurdepääsud. Alustame tööd selles majaosas. Kuna esimestel aastatel meil ei ole 4 paraleelklassi 1. -4. klassini, siis mahume sinna ära, kuid meil on 4 1. klassi, 3 2. klassi ning ka mingi arv klasse 3.- 6. klassis. Kuni kooli söökla valmimiseni korraldame koolitoidu kohaletoomise ja lapsed saavad ka esimestel kuudel koolis süüa.
II etapp: novembri algul on valmis koolimaja keskosa, kus asuvad söökla ja aula.
III etapp: 2021 kevadel valmib ülejäänud osa ehitisest. Sh põhikooli hoone, spordikeskus ja pneumohall.

Kas pikapäevarühm tuleb?
Kindluse Koolis on pikapäevarühm, mis on mõeldud 1.-4. klasside õpilaste vaba aja sisustamiseks peale koolitunde. Pikapäevarühmas saab osaleda ainult eelneva registreerimise alusel. Tegevused pikapäevarühmas toimuvad õpetajate töökavade alusel.

Kas Kindluse Koolis saab osaleda tundide-välisel ajal huviringides?
Pakume kindlasti erinevaid huviringe. Plaanime selleks teha koostööd Rae Huvialakooliga, aga samuti teiste huvihariduses tegutsevate teenusepakkujatega. Ka meie õpetajatel ja koolitöötajatel on erinevaid oskuseid, mida huviringides jagada – näiteks näitlemine ja lavastamine, kokandus, inglise keel, loodushoid, matkajuhtimine, ettevõtlus, esinemis- ja eneseväljendusoskused. Kogukonna südamena soovime kaasata ka meie peresid ja teisi Rae valla elanikke, kel midagi põnevat teistega jagada.

Kuidas saab Kindluse Koolis hakkama laps, kelle emakeel (kodune keel) ei ole eesti keel?

Kui eesti keel ei ole emakeel, on eesti keeles koolitee alustamine loomulikult suurem väljakutse, kui neile lastele, kes alustavad kooli emakeeles. Meie soovitus on alustada koheselt lapse eesti keele õpingute toetamist. Kui lasteaed selleks piisavalt võimalusi ja tulemusi ei paku, siis ehk on perel võimalik leida lapsele sobiv keelekursus või on mõni tuttav eesti keele õpetaja või võimalusel saate lubada eratunde.
Näeme, et lapsed, kelle vanemad ei ole sellele varem mõelnud, on hädas ja peavad seetõttu 1. klassis teistega võrreldes oluliselt rohkem pingutama – pole ju nende eesmärk ainult kohaneda kooliga, õppida uusi teadmisi ja oskuseid, vaid teha seda lisaks veel  neile võõras keeles.
Samas, on igal lapsel õigus ja võimalus õppida oma kodukohakoolis ja kui pere meid usaldab ja lapse meie kooli toob, siis oleme  kindlad, et koostöös sellele ka lahenduse leiame!
Koostöö kodu ja kooli vahel on meie uskumuse ja kogemuse põhjal see, mis alati aitab leida lapse jaoks parimad lahendused.

 

Milliseid võõrkeeli õpitakse Kindluse Koolis?

Sügisel alustavad meie juures õppimist ka lapsed ja noored teises kooliastmes ehk 4.-6. klassides. See tähendab, et nad on juba õppinud teist võõrkeelt ning arusaadavalt on neil küsimus seoses õppimise jätkumisega.

Kindluse Koolis on meie jaoks keeleõppes väga oluline tagada kõigile õppuritele ligipääs kvaliteetsele õppele. Uue koolina on meie väljakutseks kompromisside leidmine erinevate soovide ning varasemate keeleõppe kogemuste vahel ning seame eesmärgiks maksimaalselt arvestada õpilaste varasemat keeleõppe kogemust.

Kindluse Kooli 1. ja 2. klassi laste esimeseks võõrkeeleks on inglise keel, mille õppimine algab 2. klassis ning teine võõrkeel lisandub 5. klassis.

Esimestel aastatel on B võõrkeele õppijate hulk väike ning tagamaks kvaliteeti, keskendume ühe või kahe keele õpetamisele. Kaardistamaks perede soove seoses teise võõrkeelega, küsime kõigi perede käest hiljemalt mais, millist B võõrkeelt õpilane õppida sooviks. Eriti pöörame tähelepanu peredele, kelle lastel on juba kogemus teise võõrkeele õppel. Tulemustest lähtuvalt asume otsima ka õpetajaid. Kui peaks juhtuma, et mõne õpilase varem õpitud B võõrkeelt Kindluse Koolis ei õpetata, oleme väga avatud koostööle professionaalse õpetaja leidmisel, pakkumaks igale õpilasele maksimaalset valikuvabadust.