Siin leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele

Kui suur kool on Kindluse Kool?
Kindluse Kool on 9-klassiline ja 4 paralleelklassiga kool. See tähendab, et maksimaalselt õpib meie koolis 900 õpilast. Kuid selleni läheb mitu aastat aega.
2021/2022 õppeaastal on Kindluse Koolis 370 õpilast, kes õpivad 1.-7. klassides.

Kus saab näha õppekava?
Eestis kehtestavad riiklikud õppekavad põhi- ja üldkeskhariduse standardi. Riiklikes õppekavades esitatakse õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, hindamise tingimused ja kord ning nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse korraldusele, kooli lõpetamisele ja kooli õppekavale.

Kool koostab õppekava ise, võttes aluseks riikliku õppekava. Kooli õppekava koostades lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid võimalusi.

Kindluse Kooli 2021/2022 õa kehtiva õppekavaga saab tutvuda SIIN 

Täpsustavate küsimustega pöörduda Kindluse Kooli haridusjuhi Maris Laanela (maris.laanela@kindlusekool.ee) poole.

Kas Kindluse Koolil on ujula? Kuidas on korraldatud ujumistunnid?

Nii nagu Peetri Kooli lapsed ja enamjaolt õpilased Eesti koolides, on meie laste ujumistunnid teises hoones ning meie saame kasutada selleks meist 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel asuvat ujulat, mis on samas majas Järveküla Kooliga. Riiklikult kohustusliku ujumiskursuse läbivad Kindluse Kooli õpilased I kooliastme lõpuks. 

Millised sportimisvõimalused on Kindluse Koolis?

Meie koolimajaga moodustab ühtse terviku Rae Spordikeskuse poolt hallatav spordikompleks. Meie kooli kehalise kasvatuse tunnid toimuvad keskuse võimlas, spordimängude saalis, ringtreeningu saalis ning ka õuealal asuvas pneumohallis. Sportimiseks on mitmekesised, kaasaegsed võimalused nii koolis toimuvate õppetundide kui ka huvihariduse sisustamiseks.

Kas Kindluse Kooli juurde hakkab sõitma koolibuss? Kust saab selle kohta rohkem infot?

Rae valla siseliinide kohta leiate info www.peatus.ee ning Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kodulehel.

Kas Kindluse Koolis pannakse hindeid?

Kindluse Koolis kasutame vastavalt põhikooli riiklikule õppekavale 1.-6. klassi õpilase arengu ja õppimise toetamiseks  sõnalist hindamist, mis keskendub eelkõige õpilase saavutuste toetamisele ja märkamisele. 3. kooliastmes lisame sõnalisele hindamisele 6-pallise skaala (A-F).

Kuidas ma tean, kuidas minu lapsel koolis õppimises läheb (kui hindeid ei ole)?

Õpilasel on teada õpitulemused, milleni on vaja jõuda. Need on kirjas õpilase päevikus ja e-päevikus (meie kasutame Stuudiumit). Õpetaja annab õpilasele tagasisidet, mis on õigeaegne ja hinnanguvaba. Seal kajastub, millises osas on õpilasel õppe eesmärgid juba saavutatud ja mida teha, et astuda järgmine samm. Tagasisidet näeb lapsevanem e-päevikust (Stuudiumist) ning lapse töövahenditest, lisaks on olulisel kohal vestlused. 

Kas Kindluse Koolis on koolivorm?

Kindluse Koolis on koolivorm. Meil on väga mitmekesine valik erinevatest koolivormi osadest (polosärk, pusa, kampsun, T-särk, kleidid jt), et oleks valikuvōimalusi ja ruumi isikupäraks.

Koolivorm loob ühtsus- ja ühtekuuluvustunde. Koolivorm aitab vähendada ökoloogilist jalajälge, sest kanname kvaliteetseid riideid väiksemas mahus. Koolivorm vähendab stressi ja hoiab kokku aega: puudub vajadus osta erinevaid/uusi riideid ning pidevalt mōelda, mida selga panna. 

Mis kallak on Kindluse Koolil?

Kindluse Kool on 9-klassiline üldhariduskool, mis tagab kvaliteetse põhihariduse, valmistades noored ette edasisteks õpinguteks ja annab oskused toimimaks täisväärtusliku ühiskonna liikmena. Kindluse Kooli kallakuks on õppijakeskne lähenemine ja tema vajaduste arvestamine igapäevases töös, lisaks tänu mentorlusele ja valikainetele, mis lubavad õpilased oma “kallaku” ise kokku panna.

Milliseid valikained Kindluse Kooli pakub?

2021/22 õppeaasta valikained on: draamaõpetus läbi lastekirjanduse, lauluõpetus, meisterdamise mitu nägu, saksa keel, väikesed teadlased, meid ümbritsev ajalugu, matemaatika ja loogika, ettevõtlus, robootika (juurde kombineeritud animatsioon, digiloovus), tants ja liikumine; tervis, esmaabi, anatoomia; ÜKE (üldine kehaline ettevalmistus), meedia.

Kas õpilane saab õppida 1. klassis valitud valikainet kuni põhikooli lõpuni?

Valikaine mõte on pakkuda õpilasele erinevaid teemasid ja valdkondi, mida ta saab katsetada, uurida ja tundma õppida. On variant, et mõni valikaine kulgeb läbi mitme aasta ning kui selles osalevad samad õpilased, on võimalik ainet ka vastavalt arendada. Samas, kui õpilane leiab endale huvipakkuva ala varakult – seda ka läbi meie poolt pakutavate valikainete – saab ta süvendatult alaga tegeleda huvihariduses osaledes.

Kui suured on klassid?

Ühes klassis õppivate laste ülempiiriks on 24 õpilast.

Kas koolimaja on valmis?

Koolimaja, milles on täismahus ruumi 9-klassilisele 4 paralleelklassiga koolile, on valmis.

Kas koolis on pikapäevarühm?

Kindluse Koolis on pikapäevarühm, mis on mõeldud 1.-4. klasside õpilastele ainult eelneva registreerimise alusel. Tegevused pikapäevarühmas toimuvad õpetajate töökavade alusel.

Kas Kindluse Koolis saab osaleda tundide-välisel ajal huviringides?

2021/22 õa-l tegutsevad koolis erinevad huviringid koostöös Rae Huvialakooli, Rae spordikeskuse, teadmiskeskuse Collegium Eruditionise ning teiste huvihariduse pakkujatega. Info huviringide kohta leiate siin: https://kindlusekool.ee/huviharidus/

Kui õpilane liitub Kindluse Kooliga alates 2. klassist ja/või õppeaasta sees, kuidas koolis teda toetate?

Alustasime 1. septembril 2020 190 õpilasega. 2021. a kevadel õppis meie juures 220 õpilast, See tähendab, et õppeaasta jooksul tuli juurde 30 uut õpilast. Uut õpilast toetab sisseelamisel tema õpigrupi mentor (täiskasvanu) ning ka vähemalt 1 kaasõpilane = mentor. Õpilasega suhtleb kindlasti sotsiaalpedagoog ning vajaduse tekkimisel saame kaasata eripedagoogi ja/või koolipsühholoogi. Ülioluline on kooli ja kodu koostöö ning kõikide osapoolte teadlik ja proaktiivne tugi õpilasele nii sisseelamisel kui ka edaspidi.

Kuidas saab Kindluse Koolis hakkama laps, kelle emakeel (kodune keel) ei ole eesti keel?

Kui eesti keel ei ole emakeel, on eesti keeles koolitee alustamine loomulikult suurem väljakutse, kui neile lastele, kes alustavad kooli emakeeles. Meie soovitus on alustada koheselt lapse eesti keele õpingute toetamist. Kui lasteaed selleks piisavalt võimalusi ja tulemusi ei paku, siis ehk on perel võimalik leida lapsele sobiv keelekursus või on mõni tuttav eesti keele õpetaja või võimalusel saate lubada eratunde.
Näeme, et lapsed, kelle vanemad ei ole sellele varem mõelnud, on hädas ja peavad seetõttu 1. klassis teistega võrreldes oluliselt rohkem pingutama – pole ju nende eesmärk ainult kohaneda kooliga, õppida uusi teadmisi ja oskuseid, vaid teha seda lisaks veel  neile võõras keeles.
Samas, on igal lapsel õigus ja võimalus õppida oma kodukohakoolis ja kui pere meid usaldab ja lapse meie kooli toob, siis oleme  kindlad, et koostöös sellele ka lahenduse leiame!
Koostöö kodu ja kooli vahel on meie uskumuse ja kogemuse põhjal see, mis alati aitab leida lapse jaoks parimad lahendused.

Milliseid võõrkeeli õpitakse Kindluse Koolis?

Kindluse Kooli esimeseks võõrkeeleks on inglise keel, mille õppimine algab 2. klassis. Teine võõrkeel, milleks on vene keel, lisandub 5. klassis.

Kas Kindluse Koolis saab hommikuputru ja pikapäevatoitu?

Pakume võimalus süüa nii hommikuputru kui ka pikapäeva toitu eraldi tasu eest. Toitlustamise kohta saad lugeda SIIN.