Siin leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele

Kui suur kool on Kindluse Kool?
Kindluse Kool on 9-klassiline kool. 2023/2024. õppeaastal on Kindluse Kooli nimekirjas 672 õpilast, kes õpivad 1.-9. õpigruppides.

Kus saab näha õppekava?
Eestis kehtestavad riiklikud õppekavad põhi- ja üldkeskhariduse standardi. Riiklikes õppekavades esitatakse õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, hindamise tingimused ja kord ning nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse korraldusele, kooli lõpetamisele ja kooli õppekavale.

Kool koostab õppekava ise, võttes aluseks riikliku õppekava. Kooli õppekava koostades lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid võimalusi.

Kindluse Kooli 2022/2023 õa kehtiva õppekavaga saab tutvuda SIIN.

Täpsustavate küsimustega pöörduda Kindluse Kooli õppejuhtide Maris Süldi (maris.suld@kindlusekool.ee) ja Egle Hollmani (egle.hollman@kindlusekool.ee) poole.

Kas Kindluse Koolil on ujula? Kuidas on korraldatud ujumistunnid?

Nii nagu Peetri Kooli lapsed ja enamjaolt õpilased Eesti koolides, on meie laste ujumistunnid teises hoones ning meie saame kasutada selleks meist 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel asuvat ujulat, mis on samas majas Järveküla Kooliga. Riiklikult kohustusliku ujumiskursuse läbivad Kindluse Kooli õpilased I kooliastme lõpuks.

Millised sportimisvõimalused on Kindluse Koolis?

Meie koolimajaga moodustab ühtse terviku Rae Spordikeskuse poolt hallatav spordikompleks. Meie kooli kehalise kasvatuse tunnid toimuvad keskuse võimlas, spordimängude saalis, ringtreeningu saalis ning ka õuealal asuvas pneumohallis. Sportimiseks on mitmekesised, kaasaegsed võimalused nii koolis toimuvate õppetundide kui ka huvihariduse sisustamiseks.

Kas Kindluse Kooli juurde sõidab ühistransport? Kust saab selle kohta rohkem infot?

Rae valla siseliinide kohta leiate info SIIT, samuti ka www.peatus.ee ning Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kodulehel.

Kas Kindluse Koolis on koolivorm?

Kindluse Koolis on koolivorm. Meil on väga mitmekesine valik erinevatest koolivormi osadest (polosärk, pusa, kampsun, T-särk, kleidid jt), et oleks valikuvōimalusi ja ruumi isikupäraks.

Koolivorm loob ühtsus- ja ühtekuuluvustunde. Koolivorm aitab vähendada ökoloogilist jalajälge, sest kanname kvaliteetseid riideid väiksemas mahus. Koolivorm vähendab stressi ja hoiab kokku aega: puudub vajadus osta erinevaid/uusi riideid ning pidevalt mōelda, mida selga panna. Lisainfo siin.

Kas lapsel on vaja õpilaspiletit?

Õpilaspilet on igale Kindluse Kooli õpilasele kohustuslik. See on vajalik bussiga liigeldes, söögikordade kinnitamiseks ja raamatute laenutamiseks. Õpilaspileti tellimise kohta saab infot siit.

Mis kallak on Kindluse Koolil?

Kindluse Kool on 9-klassiline üldhariduskool, mis tagab kvaliteetse põhihariduse, valmistades noored ette edasisteks õpinguteks ja annab oskused toimimaks täisväärtusliku ühiskonna liikmena. Kindluse Kooli kallakuks on õppijakeskne lähenemine ja tema vajaduste arvestamine igapäevases töös, lisaks tänu mentorlusele ja valikainetele, mis lubavad õpilased oma “kallaku” ise kokku panna.

Kas õpilane saab õppida 1. klassis valitud valikainet kuni põhikooli lõpuni?

Valikaine mõte on pakkuda õpilasele erinevaid teemasid ja valdkondi, mida ta saab katsetada, uurida ja tundma õppida. On variant, et mõni valikaine kulgeb läbi mitme aasta ning kui selles osalevad samad õpilased, on võimalik ainet ka vastavalt arendada. Samas, kui õpilane leiab endale huvipakkuva ala varakult – seda ka läbi meie poolt pakutavate valikainete – saab ta süvendatult alaga tegeleda huvihariduses osaledes.

Kui suured on klassid?

Ühes klassis õppivate laste ülempiiriks on 24 õpilast.

Kas koolimaja on valmis?

Koolimaja, milles on täismahus ruumi 9-klassilisele 4 paralleelklassiga koolile, on valmis.

Kas koolis on pikapäevarühm?

1. õpigruppide õpilastele on pikapäevarühm mõeldud ühe ainetunni võrra pikema koolipäevana oma mentoriga. 1. õpigruppide õpilastel on pikapäevarühmas osalemine vabatahtlik. 2.-6. õpigruppidele on pikapäevarühm mõeldud tugimeetmena. Kui aineõpetaja või mentor näeb vajadust, tuleb pikapäevarühmas osalemine kokku leppida vanema, õpetaja ja tugimeeskonna juhiga. Pikapäevarühmas tehakse juhendatult õpilase kodutöid. Kui õpilane ootab huviringi ja/või bussi, siis palume oodata administraatori juures.

Kas Kindluse Koolis saab osaleda tundide-välisel ajal huviringides?

2023/24 õa-l tegutsevad koolis erinevad huviringid, täpsemat infot nende kohta leiate SIIN.

Kui õpilane liitub Kindluse Kooliga alates 2. klassist ja/või õppeaasta sees, kuidas koolis teda toetate?

Alustasime 1.09.2020 190 õpilasega. 2021. a kevadel õppis meie juures 220 õpilast. See tähendab, et õppeaasta jooksul tuli juurde 30 uut õpilast. Uut õpilast toetab sisseelamisel tema õpigrupi mentor (täiskasvanu) ning ka vähemalt 1 kaasõpilane = mentor. Õpilasega suhtleb kindlasti sotsiaalpedagoog ning vajaduse tekkimisel saame kaasata eripedagoogi ja/või koolipsühholoogi. Ülioluline on kooli ja kodu koostöö ning kõikide osapoolte teadlik ja proaktiivne tugi õpilasele nii sisseelamisel kui ka edaspidi.

Kuidas saab Kindluse Koolis hakkama laps, kelle emakeel (kodune keel) ei ole eesti keel?

Kui eesti keel ei ole emakeel, on eesti keeles koolitee alustamine loomulikult suurem väljakutse, kui neile lastele, kes alustavad kooli emakeeles. Meie soovitus on alustada koheselt lapse eesti keele õpingute toetamist. Kui lasteaed selleks piisavalt võimalusi ja tulemusi ei paku, siis ehk on perel võimalik leida lapsele sobiv keelekursus või on mõni tuttav eesti keele õpetaja või võimalusel saate lubada eratunde.
Näeme, et lapsed, kelle vanemad ei ole sellele varem mõelnud, on hädas ja peavad seetõttu 1. klassis teistega võrreldes oluliselt rohkem pingutama – pole ju nende eesmärk ainult kohaneda kooliga, õppida uusi teadmisi ja oskuseid, vaid teha seda lisaks veel neile võõras keeles.
Samas, on igal lapsel õigus ja võimalus õppida oma kodukohakoolis ja kui pere meid usaldab ja lapse meie kooli toob, siis oleme kindlad, et koostöös sellele ka lahenduse leiame!
Koostöö kodu ja kooli vahel on meie uskumuse ja kogemuse põhjal see, mis alati aitab leida lapse jaoks parimad lahendused.


Milliseid võõrkeeli õpitakse Kindluse Koolis?

Kindluse Kooli esimeseks võõrkeeleks on inglise keel, mille õppimine algab 2. õpigrupis. Teine võõrkeel lisandub 5. õpigrupis ning valida saab saksa, vene ja hispaania keele vahel.

Kas Kindluse Koolis saab hommikuputru ja pikapäevatoitu?

Pakume võimalus süüa nii hommikuputru kui ka pikapäeva toitu eraldi tasu eest. Toitlustamise kohta saad lugeda SIIN.