Õppevara Kindluse Koolis

Eestis on koolidel ja õpetajatel õigus õppeprotsessi ja seda toetavaid tegureid ise kujundada. See võimalus ja õigus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (2018).

Otsused erineva õppevara kasutamiseks ning vajalike materjalide ostmiseks teevad kooli mentorid ja aineõpetajad koostöös ja ühiselt. Õppevara valimisel on kõige olulisem eesmärk, et need toetaksid riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast tulenevate õpitulemuste saavutamist. Kindluse Koolis on kasutusel erinevate kirjastuste õppevara, mis on tellitud koostöös mentorite ja aineõpetajatega. Lisaks õppekirjandusele loob õpetaja vastavalt vajadusele ise õppematerjale juurde: näiteks töölehed, plakatid, mängud, visuaalsed meeldetuletused jms. Erinevate õppematerjalide kombineerimine toetab üldõpetuse põhimõtteid, milleks on ainevaldkondade vaheline lõiming, seoste leidmine.

Üldõpetust toetava õppevara loomine ja kasutamine toetab nii õpilasi, mentoreid kui ka aineõpetajaid. See annab õpilastele võimaluse õppida nende võimetele vastavalt ning õpitulemuste saavutamist soosivalt.

Üldõpetust toetab samuti digitaalne õppevara. Üha muutuvas maailmas on digipädevustel aina suurem roll. Digitaalne õppevara on ajakohane ja muutustega kaasaminev. Sellest lähtuvalt on õpitulemused alati toetatud ning õppevara õpilasele asukohast sõltumata kättesaadav.