MIS ON KINDLUSE KOOL?

Kindluse Kool on Rae vallavalitsuse poolt hallatav 9-klassiline üldhariduskool. Kooli eesmärk on tagada kohalikele lastele kvaliteetne üldharidus vastavalt põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavadele ja õpiväljunditele.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on tõenduspõhine õpilaste loovuse, ettevõtlikkuse, enesejuhtimise ja koostöövõime arendamine ning toetamine.