Karjääriteenuste korraldamine

7.1. Karjääriteenuste eesmärgiks on aidata õpilasel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsele tööturule sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.
Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimise võimalustest ning tagab õpilastele karjääriplaneerimise kättesaadavuse.
7.2. Karjääriplaneerimise temaatikat käsitletakse läbivalt terve põhikooli jooksul:
● igal õppeaastal ülekoolilisel töövarjupäeval osaledes;
● mentortundides I, II ja III kooliastmes;
● valikaine tundides I, II ja III kooliastmes;
● läbi ennast juhtiva õppija tundide I ja II kooliastmes, kus keskendutakse õpilase sotsiaalsetele ja toimetulekuoskustele, oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele;
● arenguvestlustel.
7.3. I ja II kooliastmes käsitletakse karjääriplaneerimise temaatikat mentortundides, kus põhifookus on õpilaste huvidele ja võimetele vastava õpitee valimisel, erinevates õppeainetes ning lisaks kaasatakse spetsialiste (nt karjäärinõustajad, külalisõpetajaid jne) ja viiakse läbi temaatilisi õppetegevusi väljaspooli kooliruume. Olulisel kohal on koostöö kogukonna, teiste asutuste ja lastevanematega, mis võimaldab võimalikult õppijakeskset lähenemist.
Karjäärinõustamises on III kooliastmes fookuses edasiõppimise temaatika ning toetavates tegevustes lähtutakse ennekõike õpilase enda huvidest ja soovidest. III kooliastme jooksul läbivad õpilased igal aastal 10-tunnise programmi, mis toetab õpilase huvide ja oskuste paremat teadustamist ning pakub võimalusi karjääri planeerimiseks.