Kindluse kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord

13.1. KK õppekava koostamise ja arendamise kaasava korraldamise eest vastutab kooli direktor.
13.2. KK õppekava kehtestab kooli direktor.
13.3. KK õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.