Koduõppe korraldamine

11.1. Kindluse Koolis on koduõpe korraldatud kahel viisil:
1) iseseisev koduõpe vanema soovil;
2) juhendatud koduõpe vanema soovil (koolipoolne koordinaator toetab õppeprotsessi, pakkudes vajadusel iganädalaseid konsultatsioone).
11.2. Koduõppel olevale õpilasele on koostatud IÕK kõigis õppeainetes.
11.3. Esimesest poolaastast koduõppele jäämiseks peab vanem esitama avalduse hiljemalt 20.
augustiks, teisest poolaastast koduõppele suundumiseks hiljemalt 20. detsembril. Avalduses tuleb välja tuua koduõppele jäämise põhjused ning nimetada isik (edaspidi “koduõpetaja”), kes last õpetama hakkab.
11.4. Vanema soovil koduõppele suunatakse õpilane õppenõukogu otsusega.
11.5. Enne õppenõukogu toimub vestlus vanematega, et kaardistada pere ootused, võimalused ja eesmärk koduõppe osas.
11.6. Koolil on õigus koduõpe katkestada, kui õpitulemuste kontrolli käigus selgub, et vajalik tase on saavutamata.
11.7. Koduõpetaja koostab iga kokku lepitud perioodi alguseks töökava eelseisvaks perioodiks (lähtudes õpilase aineõpetaja koostatud IÕK-st), mida on võimalik jooksvalt täiendada. Töökava koostatakse kooli poolt välja töötatud põhjale koordinaatorile ligipääsetavas keskkonnas.
11.8. Koduõpetaja ja laps laadivad valitud töid üles digitaalsesse koordinaatorile ligipääsetavasse õpimappi. Koduõppe koordinaator/õpigrupi mentor jälgib perioodi vältel regulaarselt nii töökava täitmist kui õpimappi ilmuvaid töid. Füüsiliste töövihikute/vihikute täitmisest laetakse õpimappi üles pildid.
11.9. Iga trimestri lõpus toimuvad kokkuvõtvad kooli koostatud tasemetestid (1.-3. õpigrupi üldõpetuslik töö, 4.-9. õpigrupp ained eraldi, v.a ained, mida hinnatakse õpimapi alusel), mille hinnangud/hinded kantakse e-päevikusse.