KOOLI VÄÄRTUSED JA ERIPÄRA, ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID

2.1. Kooli visioon: Kindluse Kool on õpikogukonna süda.

2.2. Kooli missioon: Meie südameasjaks on anda väga head haridust, pakkudes õpikogukonnale võimalusi arendada ettevõtlikkust, vastutust ja kestlikku maailmavaadet.

2.3. Kindluse Kooli väärtused on järgmised:

  • Ettevõtlikkus. Me oleme ettevõtlikud ja soovime, et meie lapsed kasvaksid ettevõtlikeks. Oleme loovad ja uuendusmeelsed, julged katsetama. Lubame proovida ja teha vigu, sest teame, et õppimine toimub alati läbi eksimuste. Me valime endale põnevad väljakutsed.
  • Kestlikkus. Me oleme kestlikud ja hoolivad. Teame, et meie tegudel ja sõnadel on tagajärjed. Tahame, et maailm jääks peale meiega kokku puutumist paremaks paigaks, sest igaüks meist on oluline. Usume, et suured muutused saavad alguse väikestest tegudest. Meie ise valime oma suhtumise ümbritsevasse.
  • Vastutustundlikkus. Me oleme vastutustundlikud. Teame, et õppimine algab otsusest õppida ja ise õppeprotsessi eest vastutada. Iga õppija saab teadmisi ja oskusi omandada ainult nii palju, kui ta ise seda tahab. Me valime olla teadmisjanused.

2.4. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on teadus- ja tõenduspõhine lähenemine arendamaks ja toetamaks õpilaste loovust, ettevõtlikkust,  enesejuhtimist ja koostöövõimet.

2.5. Kooli eesmärk on tagada kohalikele lastele kvaliteetne üldharidus vastavalt põhikooli riiklikus õppekavas, Eesti Vabariigi põhiseaduses, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistele põhimõtetele.

2.6. Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid.
     2.6.1.  Põhikooli lõpetades on õpilane omandanud üld-, kooliastme- ja ainevaldkonna pädevused.
     2.6.2. Põhikooli lõpetades on õpilane saavutanud riiklikus õppekavas esitatud õpitulemused.
     2.6.3. Kindluse Kool loob eeldused kasvamaks ettevõtlikeks, aktiivseteks ja vastutustundlikeks ühiskonna liikmeteks. Julgustame noori kasvamaks ennastjuhtivaks õppijaks ning oma aja efektiivseks planeerijaks.
     2.6.4. Kindluse Kool toetab õpilase individuaalset arengut. Õpilasele on tagatud eakohane tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning maailmapildi kujunemine.

Õpilasele on loodud eakohane, turvaline ja arendav füüsiline ja vaimne õppekeskkond, mis toetab tema ennastjuhtivaks, ettevõtlikuks ja teadmisjanuliseks kujunemist.