Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted

9.1. Väljundipõhises õppes toimub õpetaja töö planeerimine alustades õpitulemuste määratlemisest, seejärel seotakse õpitulemused üldpädevustega, läbivate teemadega ning leitakse lõimingu võimalused. Järgnevalt kandatakse lähtuvalt õpitulemustest hindamiskriteeriumid ja -meetodid ning seejärel valitakse õpetamismeetodid.

9.2. Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, üldpädevused ning valdkonna- ja ainepädevused oleksid saavutatud.

9.3. Kindluse Kooli õpetajad koostavad tulenevalt kooli õppekava ainekavast, kooli teemakuudest ning üldpädevustest õpigruppide lennuüleses koostöös töökava. Töökava on aasta lõikes jaotatud trimestriteks, õpetajad planeerivad oma tegevused 7-nädalaste tsüklite kaupa.

9.4. Ainekavad koostatakse valdkondade põhiselt (keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia, kehaline kasvatus). Ainekavas on kirjas kooliastme oodatavad õppeteemad ja õpitulemused, olulisemad põhimõtted üldpädevuste kujundamisel, läbivate teemade käsitlemisel ning lõimingu teostamisel.

9.5. Ainekavade arenduse eest vastutab õppejuht.

9.6. Õpetaja planeerib töögraafiku vastavalt vajadusele, lähtudes ülekoolilistest kokkulepetest, koostöö kokkulepetest, sündmustest, kooli tööplaanist, õppekäikudest ja kasvatustöö  üldeesmärkidest.