Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus

8.1. Koolikorraldust puudutavad dokumendid ja info on kättesaadav kooli kodulehel. Õppe kirjeldused, tunnijaotusplaanid, koolis pakutavate huviringide nimistu, aineõpetajate konsultatsiooniajad ja muu õppekorraldust ning tugiteenuseid puudutav info avaldatakse kooli kodulehel õppeaasta algul.
8.2. Kool suhtleb lapsevanematega Stuudiumi keskkonnas, mille kaudu saavad õpilane ja vanem teavet õppesisu, koduste ülesannete, õppeedukuse, puudumiste, hilinemiste, käitumise ja hoolsuse kohta ning jooksvat informatsiooni. Korra aastas koguneb lastevanemate üldkoosolek ja õpigrupi koosolek.
8.3. Kool tagab õpilasele ja vanemale teabe õpilase arengust ja toimetulekust koolis ning teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse ning edasiõppimise võimaluste kohta.
8.4. Õpigruppide mentorid ja aineõpetajad jälgivad ja toetavad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajadusel kohandavad õpet. Õpilase võimete ja annete kõrgeimale võimalikule tasemele arendamiseks tuleb põhikoolis selgitada välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valida sobivad õppemeetodid ning korraldada diferentseeritud õpet. Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise.
8.5. Vajadusel nõustab kool vanemat lapse õppimise toetamisel. Nõustamiseks tuleb pöörduda vastavalt valdkonnale järgmiste spetsialistide poole:
● ainealane nõuandmine – aineõpetaja;
● pedagoogika- ja psühholoogiaalane nõustamine – õpigrupi mentor, õppejuht, psühholoog, eripedagoog;
● logopeediaalane nõustamine – eripedagoog, eesti keele õpetaja;
● hariduskorralduslik nõustamine – õpigrupi mentor, tugimeeskonna juht, juhtkonnaliikmed.