Kindluse Kooli õppekava üldosa

Kindluse Kooli õppekava (edaspidi KK õppekava) on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud riikliku õppekava alusel tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikest 1 ja põhikooli riikliku õppekava § 24 lõikest 1. Eelkõige tuuakse KK õppekavas välja kooli eripärast tulenevad valikud riikliku õppekava raames ning kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks.

Kooli õppekava koostamisel on lähtutud ka haridus- ja teadusministri 12. oktoobri 2011. a määruse nr 62 “Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord” § 1 lõikest 3 ja Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määruse nr 136 “Laste liikluskasvatuse kord” § 6 lõikest 3.

KK õppekava koostades peeti silmas Rae valla paikkonna eripära, kooli töötajate,  lastevanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid vaimseid ja materiaalseid ressursse.

KK õppekavas käsitletakse õppimist väljundipõhiselt. Väljundipõhises õppes on rõhuasetus õpilaste poolt õppimise kaudu õppeprotsessi lõpuks õpitulemuste omandamisel ja nende hindamisel. Luuakse võimalus õpilasel oma õpitulemuste omandamist demostreerida erinevates olukordades tulenevalt õpitulemuste väljundverbist ja antakse soorituse kohta tagasisidet tuues välja õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning andes soovitusi edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpitulemuste omandamist.

KK õppekava koostamisse ja arendamisse kaasatakse kooli töötajad, õpilased ja vanemad.

KK õppekava koostamise, rakendamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab direktor.

KK õppekava koosneb kahest osast: I osa moodustab üldosa ja II osa moodustavad ainevaldkonna ainekavad.

KK õppekavas kasutatavad mõisted:

Riikliku õppekava mõiste Kindluse Kooli õppekava mõiste
klass õpigrupp
klassijuhataja õpigrupi mentor
klassiõpetaja üldõpetuse mentor