Valikainete korraldamine

12.1. Valikainete õpetamine toimub vaba tunnimahu arvelt pidades silmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõikes 4 on sätestatud õpilase suurimast lubatud nädala õppekoormusest tundides.
12.2. I-III kooliastmes on osaliselt vaba tunnimahu kasutamine õppeaineti määratud kooli poolt ning õpilastel on lisaks võimalik valida valikaineid vastavalt kooli tunnijaotusplaanile valikainete hulgast. Valikainete loend võib õppeaastati olla erinev.
12.3. Valikainete nimekirja kinnitab kooli direktor käskkirjaga õppeaasta alguseks.
12.4. Õpilane valib omale valikaine terveks õppeaastaks tema kooliastmes pakutavate valikainete hulgast. 1.-6. õpigrupi õpilaste kokkuvõtvad hinnangud on valikainetes sõnalised, 7.-9. õpigrupi puhul kasutatakse tähthindamist.
12.5. 8. õpigrupi vaba tunnimahtu kasutatakse õppeaineks “Loovtööde kirjutamise alused”.