Kujundav hindamine – hindamissüsteem, mis toetab õppija õppimist ja arengut.

Kindluse Koolis kasutame vastavalt põhikooli riiklikule õppekavale I-VI klassis kirjeldavat sõnalist hindamist. Seda õppimist ja õppijat toetavat lähenemist rakendavad Kindluse Kooli õpetajad juba sel õppeaastal I klassides.

Meie eesmärk on arendada enesehindamise ja ennastjuhtiva õppija kompetentse, kus ühtmoodi tähtis on nii objektiivne protsendiline tagasiside sooritusest kui sõnaline arengule suunatud tagasiside.

Kirjeldav sõnaline õppimist toetav hindamissüsteem tugineb järgmistel põhimõtetel:

  • Oluline on määrata õppija hetketase, sest sellest tulenevalt seatakse õpitulemustel põhinevad eesmärgid. Õpilane teab, kuhu ta jõudma peab. Tähtis on õppija enda aktiivsus ning omavastutus, mitte võrdlus teistega.
  • Õpetaja lähtub töös õppekavast ja lapse arengust. Keskmes on õppeprotsessi jälgimine, edasimineku kaardistamine. Õpetaja on teadlik jälgija, tagasisidestaja, suunaja ja õppimise toetaja.
  • Õpilane oskab vajadusel abi küsida, sest teab, mida oskab ning mida on vaja harjutada.
  • Koolipäeva sees on aja kasutamine efektiivsem, sest õpilased saavad töötada vahetul juhendamisel, koostöisel viisil või iseseisvalt vajalike õpiülesannetega;
  • Tagasisidestamine on õigeaegne ja hinnanguvaba. Õppimist toetav tagasiside kajastab, millises osas on õpilasel õppe eesmärgid juba saavutatud ja mida teha, et astuda järgmine samm (Brookhart jt 2008).
  • Õpilane teab, kus ta hetkel on, tal on võimalik tulemusi muuta. Aega jääb harjutamiseks, tulemuste kinnistamiseks. Ei ole võistlust, ei teki ärevust. Õppimine peab olema pingutustnõudev, sest õpilasel tuleb eesmärgini jõuda, õpitulemus saavutada.
  • Õppija on kaasatud hindamisprotsessi (mõistab saadud tagasisidet, eneseanalüüs). Õpilasele on arusaadav ja läbipaistev hinnangu kujunemislugu, hindamiskriteeriumid on õpilastega koos tehtud, kokku lepitud või läbi vaadatud.

Jaga postitust!

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT